- شناخت دره سيليکون          - کارآفريني و مديريت کسب و کارهاي کوچک
- بازاريابي چريکي   - استارتاپ هايي که غول شدند
- Iranian Entrepreneurship   - مجموعه 17 گانه ايده تا اجرا
- strategy+business   - ذهن ثروتمند، ذهن فقير
    - ذهن ثروت ساز