نقشه ی سایت
جمعه  27  مرداد  1396

آرشیو نظرسنجی

مهمترین دستاورد دانشگاه صنعتی مالک اشتر را کدام گزینه می دانید؟

دستیابی به پیشرفت های علمی و فناوری
22.99%
تربیت نیروهای متخصص و کارآمد
36.75%
توسعه ارتباط با صنعت
18.57%
سایر موارد
21.69%

آیا قیمت خوابگاهها مناسب میباشد ؟

خیلی زیاد است
66.67%
خیلی کم است
0%
مناسب است
33.33%
کم است
0%

آیا امکانات رفاهی خوابگاهها مناسب میباشد ؟

باید بهتر شود
50%
خیلی خوب است
50%
ضعیف است
0%
مناسب است
0%

برخورد مسئولین خوابگاه چگونه است ؟

خوب
100%
عالی
0%
نامناسب
0%

دسترسی به امکانات شهری چگونه است ؟

ضعیف است
100%
مناسب است
0%

آیا امکانات کتابخانه خوابگاه مناسب است ؟

بسیار عالی
51.05%
خوب
13.99%
ضعیف
9.99%
متوسط
24.98%

نظر شما راجع به امکانات تفریحی مجموعه چیست ؟

امکانات خوب است
75.25%
امکانات ضعیف است
24.75%