دوره های تربیت مربی
1395-01-18

سطح عمومی تربیت مربی:

ردیف

عنوان دوره

مدت (ساعت)

1

شناخت تهدیدات

1

2

اصول و مبانی پدافند غیرعامل و قوانین موضوعی

3

3

مبانی استتار، اختفاء و فریب (CCD)

4

4

مدیریت بحران

4

5

استحکامات و سازه‌های امن

4

6

آمایش و مکانیابی

4

7

تسلیحات غیرکشنده

4

جمع ساعت

24

 

 

سطح تخصصی تربیت مربی:

ردیف

عنوان دوره

سرفصل‌های کلی

مدت

(ساعت)

1

استتار، اختفاء و فریب (CCD)

آشنایی با سیستم‌های شناسایی

12

مبانی استتار، اختفاء و فریب

6

روش‌های عملی استتار، اختفاء و فریب

6

2

مدیریت بحران

الگوهای مدیریت بحران

8

مدیریت عملکرد شریانهای حیاتی شهری در بحران

12

روش ارزیابی آسیب‌پذیری امنیتی (SVA) در سازمان‌ها و صنایع

8

3

استحکامات و سازه‌های امن

مبانی تحلیل و طراحی سازه‌های امن

30

4

آمایش و مکانیابی

آمایش از منظر پدافند غیرعامل

8

اصول و مبانی مکانیابی

16

GIS

8

5

تسلیحات غیرکشنده

پالس‌های الکترومغناطیسی

8

اصول و ملاحظات بمب‌های گرافیتی

4