نقشه ی سایت
چهارشنبه  30  مهر  1399

آزمایشگاه آنالیز مواد

دستگاه آنالیز گاز
 
آنالیز شیمیایی
 

 

ليست خدمات آزمايشگاه آنالیز

توضيحات

واحد

عنوان خدمات قابل ارائه

رديف

 

هر نمونه

آناليز كوانتومتري بدون آماده سازی

1

برای نمونه های دیرگداز

هر نمونه

آنالیز گازهای اکسیژن ، هیدروژن و نیتروژن

2

 

هر نمونه

آنالیز گازهای اکسیژن ، هیدروژن و نیتروژن

3

 

هر نمونه

تعيين كلاس نمونه (مقايسه با استاندارد)

4