نقشه ی سایت
سه شنبه  29  مهر  1399

دوره های بلند مدت

عناوین دوره های بلند مدت

 

رديف

عـنوان دوره

رديف

عـنوان دوره

1

دكتري مهندسي مواد مركب

8

كارشناسي‌ارشد مهندسي سطح و پوشش

2

دكتري مهندسي مواد

9

كارشناسي‌ارشد مهندسي تسليحات ـ  گرايش سلاح

3

دكتري مهندسي تسليحات

10

كارشناسي‌ارشد مهندسي پليمر

4

كارشناسي‌ارشدمهندسي مواد مركب ـ گرايش سازه‌هاي كامپوزيتي

11

كارشناسي‌ارشد طراحي و ساخت خودروهاي نظامي

5

كارشناسي‌ارشدمهندسي مواد مركب ـ گرايش پليمر

12

كارشناسي‌ارشد مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب

6

كارشناسي‌ارشد مهندسي مواد مركب ـ گرايش سراميك و فلز

13

كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي جوشكاري

7

كارشناسي‌ارشد CAD / CAM

14

كارشناسي ناپيوسته مهندسي ساخت و توليد گرايش ماشين ابزار