آزمایشگاه پوشش
1397-10-02

 

- خدمات زبری سنجی میکرو

- خدمات پوشش اسپری پلاسمایی و HVOF

- خدمات آبکاری مس و الکترولس مس و نیکل

Pull of Test-

     
 
   

- آزمون خراش

- آزمون سایش

- پوشش دهیEB-PVD

- پوشش دهی قوسی کاتدی

   
   

آزمایشگاه پوشش

توضيحات

واحد

عنوان خدمات قابل ارائه

ردیف

 

هر نمونه

خدمات زبری سنجی میکرو

1

 

هر نمونه

خدمات پوشش اسپری پلاسمایی و HVOF

2

 

هر نمونه

خدمات آبکاری مس و الکترولس مس و نیکل

3

 

هر نمونه

Pull of Test

4

 

ساعت كاري

آزمون خراش

5

 

هر نمونه

آزمون سایش

6

 

هر نمونه

پوشش دهیEB-PVD

7

 

هر نمونه

پوشش دهی قوسی کاتدی

8