آزمایشگاه آنالیز مواد
1397-10-02

دستگاه آنالیز گاز
 
آنالیز شیمیایی
 

 

ليست خدمات آزمايشگاه آنالیز

توضيحات

واحد

عنوان خدمات قابل ارائه

رديف

 

هر نمونه

آناليز كوانتومتري بدون آماده سازی

1

برای نمونه های دیرگداز

هر نمونه

آنالیز گازهای اکسیژن ، هیدروژن و نیتروژن

2

 

هر نمونه

آنالیز گازهای اکسیژن ، هیدروژن و نیتروژن

3

 

هر نمونه

تعيين كلاس نمونه (مقايسه با استاندارد)

4